English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY NGUYỄN CÔNG HẢI

Là nhà quản trị, tiếp thị cao cấp với hơn 18 năm kinh nghiệm
Từng phụ trách Chief Marketing Officer: 
Akzo Nobel Việt Nam, Marketing Director, Diageo Viet Nam

THẦY NGUYỄN CÔNG HẢI

Là nhà quản trị, tiếp thị cao cấp với hơn 18 năm kinh nghiệm
Các tập đoàn, công ty Thầy đã làm việc:
Nguyên CMO của Akzo Nobel Việt Nam
Marketing Director, Diageo Viet Nam
Phó chủ tịch ICP, XMen, Nutifood
Brand Manager, Dumex Vietnam
Unilever Vietnam ( các thương hiệu P/S, Clear, Lux, Lifebuoy )

 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023